واردات خودرو اشتن دانه هاي نسترن

ب – كاشتن دانه هاي نسترن براي پايه :

از اواسط شهريورماه كه ميوه هاي نسترن قرمز‌رنگ ميشود بايد آن‌ها را چيده سپس همه آن‌ها‌را در لاوك چوبي ياتغاري ريخته آهسته با مدل هاون چوبي يا گوشت كوب له كنند تا دانه ها از گوشت ميوه قطع شود .

آن گاه آنان‌را چند دفعه با آب زیاد شسته دانه هاي ريز و پوك را كه روي آب ميايستد مستقل كنند تا دانه تندرست و درشت و پاك بدست آيد .

زیرا موقع كاشتن اين دانه ها , بسته به وضعيت حوزه‌ يكي از ماههاي مهر , آبان و آذر يا اواخر اسفند ميباشد , براي آنكه قواي ناميه خویش را از دست ندهند بايد فورا دانه ها را عالی خشك كرده لاي طبقات شن يا نرمه زغال چوب بچينند .

موقع مطلوب دانه ها را در كرت هاي وسيعي كه خاك كرتها را بايد قبلا حاضر كرده و به مقدار كافي عميق باشد , به رديف بفواصل ۲۰ سانتيمتر و عمق يك سانتيمتر ميكارند .

اگر دانه ها را پائيز كاشته اند براي جلوگيري از نفوذ سوزوسرما و يخ زدن , بهتر است روي كرتها را با قشري از پهن اسب پوشاند .

دانه ها ب واردات خودرو هار سبز ميشوند و پائيز آن‌گاه آنان را بيرون آورده در كرتهاي ديگري بفواصل ۳۰ سانتيمتر ميكارند . تا قبل از رشد كامل بوته ها كه قابل پيوند كردن بشوند بايد مواظبت كرد امراضو آفاتي از قبيل ( زنگ – آردك ( سفيدك ) – شته سبزو قرمز‌رنگ ( و غيره به آنها سرايت نكند .

براي واردات خودرو پيشگيري بهتراست چندمرتبه بوته ها را با محلول ( سولفورون ( ( گوگرد محلول در آب ) يا محلول يك درهزار ( پرمنگنات دو پطاس ( يا محلول ( بوردله ( ( كات كبود و آب صابون ) سمپاشي كنند . اين بوته ها را سال دوم يا سوم باشكالي كه ميل دارا هستند ميتوان پيوند كرد .

واردات خودرو

۲ – قلمه زدن :

واردات خودرو
براي آنكه بتوان در بازه زمانی كوتاهتري بوته هاي تندرست و قوي براي پايه بدست آوزد يا در نبودن پايه براي پيوند يكي از اقسام واردات خودرو سرخ را زياد كرد , قلمه زدن را گزینش كرده اند .

قلمه بعضي از نژادها و اقسام واردات خودرو سرخ با كمال سهولت نتيجه مي دهد و در بازه كوتاهي ريشه ميدهد و با اين وسيله ميتوان تعدادي از يك عهد يا نوع بدست آورد .
واردات خودرو
بين جنسها و اقسام مختلف واردات خودرو سرخ آن ها كه براي قلمه زدن مناسبند بشرح زيرمي باشند :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *