پايه براي واردات خودرو سرخ هاي پا بلند و مجنون ( گريان ) :

چون شاخه هاي نسترن وحشي خيلي بلند و قوي است براي اينكار هم عالی ميتوان از آن استفاده كرد .

يكي از شاخه هاي قوي بوته را ميگذارند باندازه اي كه ميل دارا هستند بلند شود و بقيه را حذف ميكنند , آنوقت نوك آنرا پيوند مي كنند .

بنابراآنچه گفته شد بهتر و دلخواه تر از تمامی اقسام واردات خودرو سرخ براي پايه به عبارتی نسترن كوهي است كه به آساني ميتوان از ييلاقات بدست آورده يا بذر آنرا در شرایطی‌که شرح داده شد بكارند .پيوند شكافي يا شكمي : پيوند شكافي يا شكمي را دو موقع و بدو شكل مي زنند .الف واردات خودرو - پيوند شكافي با جوانه بيدار .واردات خودرو
ب – پيوند شكمي با جوانه خواب .

فصل پيوند با جوانه بيدار واردات خودرو از نخستین خرداد ماه تا اواخر تيرماه است كه جريان شيره نباتي گشوده كردن پوست را از روي چوب راحت ساخته و پس ازگرفتن پيوند وقت كافي براي نمو شاخه و رسيدن مغز چوبي آن می باشد .

موقع پيوند شكمي با جوانه خواب از اوائل شهريور تا اواخر مهرماه است كه ديگر فصل براي بيدار شدن جوانه و نمو آن مقتضي نمي باشد . پيوند پس از دریافت کردن تا فصل بهار بحالت خواب باقي ما‌نده , اوائل فروردين ماه شروع به سبز شدن و نمو مي كند . واردات خودرو

پيوند پائيزه اگر در فصل‌زمستان از يخ زدن نگهداری شود ( براي اينكه پيوندك در زمستان يخ نزند با آغاز سوز و سرما روي آنرا با قشري از پارافين منجمد مي پوشانند ) زیرا ابتدا فصل بهار استارت به نمو ميكند شاخه هاي آن قوي تر بوده و روزگار كافي براي رسيدن مغز شاخه ها دارااست . واردات خودرو

طريقه کار براي پيوند شكمي خيلي سهل و عبارت از برداشتن پيوندك بوسيله چاقوي پيوند زني از روي شاخه متبوع و جا دادن آن در شكافي كه بشكل ( T ) روي پايه , داده شده و بستن روي شكاف با پوست برآمده از پايه و بسيتن آن با ريسمان نرم ميباشد . واردات خودرو

پيوندك را بهتر است از شاخه اي كه واردات خودرو يا غنچه دارد بگيرند .

براي اينكار بايد چنين شاخه اي را كه شاداب و صاف است از بوته متبوع جدا كرده , قسمت سرشاخه كه مغزش قابل انعطاف است و انتهايش را كه جوانه هاي آن بد و غیرمناسب ميباشد بريده از قسمت ميانه كه داراي جوانه هاي پررنگ و قوي است براي به دست آوردن پيوندك سود كنند .

بوسيله چاقوي پيوند زني از ۱۵ ميليمتر زير جوانه پوست را بسمت بالا بطوري ميبرند كه كمي از قشر چوبي مغز ساقه زير جوانه باقي بماند , بُرِش را تا ۱۵ ميليمتري بالاي جوانه برده , آنجا پوست را از روي ساقه برميدارند , پيوندك بشكل بيضي نوك تيزي در مي آيد .

برگ پيوندك را بايد بطوري پیش از این چيده باشند كه يك تا دو سانتيمتر از دُم برگ به پيوندك باقي بماند . حال اين پيوندك را كه عبارت از پوست شاخه جوانه دار و نيمي از دمبرگ است از سر شكافي كه روي شاخه پايه داده اند آرام زير پوست داخل كرده بسمت پائين ميلغزانند تا تمام پيوندك زير شكاف جا گرفته فقط از بين دولبه شكاف عمودي جوانه و دمبرگ بيرون بماند &# واردات خودرو شخصی ;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *